Bugete pe anul 2022

 1. BVC BL initial 2022
 2. BVC BS initial 2022
 3. Proiect de buget venituri si cheltuieli 2022

Bugete pe anul 2021

 1. BVC BL 2021 final
 2. BVC BS 2021 final
 3. BVC BS 2021 initial
 4. BVC BL 2021 initial

Bugete pe anul 2020

 1. Buget de venituri si Cheltuieli BL initial 2020
 2. Buget de venituri si Cheltuieli BS final 2020
 3. Buget de venituri si Cheltuieli BS initial 2020
 4. Buget de venituri si Cheltuieli BL final 2020

Bugete pe anul 2019

 1. Buget de venituri si cheltuieli BL final 2019
 2. Buget de venituri si cheltuieli BL initial 2019
 3. Buget de venituri si cheltuieli BS final 2019
 4. Buget de venituri si cheltuieli BS initial 2019

Bugete pe anul 2018

 1. Buget de venituri si cheltuieli BL final 2018
 2. Buget de venituri si cheltuieli BL initial 2018
 3. Buget de venituri si cheltuieli BS final 2018
 4. Buget de venituri si cheltuieli BS initial 2018
 5. Buget de venituri si cheltuieli VP initial 2018

Bugete pe anul 2017

 1. Buget de venituri si cheltuieli BL initial 2017
 2. Buget de venituri si cheltuieli BS initial 2017

Bugete pe anul 2016

 1. Proiect de buget venituri si cheltuieli 2016
 2. Buget de stat 2016
 3. Buget local 2016
 4. Venituri proprii 2016